Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική εντός του 2019

 Εξαλείψτε τα καταχωρισθηκά λάθη που εγκυμονούν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου. 

 Μηδενίστε το κόστος εκτύπωσης, αποστολής & αρχειοθέτησης.

 Αποκτήστε την Δυνατότητα χρηματοδότησης των τιμολογίων που έχουν γίνει αποδεκτά.

Η εφαρμογή της Softone σας εξασφαλίζει την αποστολή των τιμολογίων σας και των αποδείξεων σας  σε πραγματικό χρόνο στην Α.Α.Δ.Ε. σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε σύγκριση με το χρόνο που θα χρειαζόσασταν για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα παραδοσιακό τιμολόγιο.

Οι βασικές πληροφορίες που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε είναι ο αριθμός παραστατικού, η ημερομηνία, η ώρα έκδοσης, η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ, ο παρακρατούμενος φόρος κ.ο.κ.

Ο λήπτης τα αποδέχεται ηλεκτρονικά. Μόλις γίνει η αποδοχή τα παραστατικά «αντικρίζονται» από τον λογιστή του λήπτη, στην κατηγορία της δαπάνης που αφορά η συναλλαγή (π.χ αν είναι αγορά εμπορεύματος, έξοδο, πάγιο κ.ο.κ)

Στις περιοδικές δηλώσεις οι επιχειρήσεις, θα βρίσκουν προ-συμπληρωμένο και μη μεταβαλλόμενο το ποσό του Φ.Π.Α προς απόδοση καθώς και τους λοιπούς φόρους.